Rekonstrukce a dostavba Filozofické fakulty UK

Faculty of Arts, Charles University in Prague, Reconstruction and Extension

2016
Martin Prokš, Marek Přikryl, Lucie R. Dřevíkovská, Barbara Poláková
soutěžní projekt, odměna

2016
Martin Prokš, Marek Přikryl, Lucie R. Dřevíkovská, Barbara Poláková
special mention, competition project

Kontext tvoří historické nájemní domy samotné, v minulosti upravované, se dvory v druhém plánu. Místo ovlivňuje měřítko Vrchlického sadů, magistrály, celkového panoramatu. Návrh potvrzuje a posiluje přítomnost UK v centru města.

Koncept je založen na koncentraci nové knihovny s depozitářem ve vnitrobloku, jež umožní minimalizovat zásahy do historických domů. Cílem je organicky propojený, bezbariérový, víceúčelový městský objekt s parterem, badatelnami v patrech a vestavbou ve dvoře. Vložená knihovna se začleňuje do logického celku. Knihovně je věnováno přízemí vnitrobloku (přímý a bezbariérový vstup z ulice, horní osvětlení centrální haly), objemný depozitář je umístěn do podzemí. Knihovna nezastiňuje sousední objekty a do svého provozu organicky včleňuje funkcionalistický objekt jako věž se studovnami. Návrh respektuje výraznou geometrii původních půdorysů s diagonálami odvozenými z katastru.

Parter obou domů je otevřen uživatelům knihovny i veřejnosti. V přízemí se nachází recepce, hlavní vstup do knihovny, dětský koutek, šatny se skříňkami (dům č. 47), vstup do kavárny, navazujících společenských prostor a badatelen v patře (dům č. 49). Kavárna je průchozí ve všech směrech - propojuje přízemí obou objektů a zároveň ulici s vnitroblokem domu č. 49, který využívá jak kavárna, tak společenské prostory. Veřejnosti je tak zpřístupněn atraktivní dvůr památkově chráněného objektu. Nový vstup do kavárny je ve stopě původního vjezdu do dvora (v ose domu č. 49). Navazující víceúčelové společenské prostory jsou přístupné samostatným stávajícím vstupem přes zachovalý velkorysý předprostor klasicistního objektu. Vstup do dalších pater je na kartu a přes RFID brány. Vstup do knihovny s turniketem a zabudovanými RFID bránami je pod stálým dohledem recepce.

Pracovny a učebny jsou umístěné ve vyšších patrech historických objektů včetně půd. Domy jsou opraveny, dispozičně očištěny s respektem k původnímu dvoutraktovému schématu a vzájemně propojeny novými rampami v každém podlaží. Domy pokryjí potřeby všech pracoven a sálů při využití nově zateplených půdních prostor. Výška domů zůstává zachována. Přepažitelné sály slouží zároveň jako učebny. Velký přednáškový sál ve 2.NP je umístěn v návaznosti na střešní terasu knihovny. Pro vstup jsou vybourány parapety oken. Terasa nabízí klidné místo s výhledem na fasády ve dvoře.

Badatelská knihovna s depozitářem zásadně ovlivnila celý koncept. Depozitář umístěný pod zem využívá technologii automatické distribuce a ukládání knih (ASRS). Hlavním důvodem zvolení automatizovaného zakladače bylo splnění původního požadavku 500 000 svazků při minimalizování obestavěného prostoru. Vyšší kapacita archivu oproti min. přípustné kapacitě 350 000 knih je vkladem do budoucnosti instituce. Cílem by měl být jeden objekt s dostatečnou rezervou koncentrující dosavadní pracoviště a archivy. Náklady na zakladač jsou kompenzovány minimalizovaným obestavěným objemem ve stísněných podmínkách. Návrh ovlivnila hladina podzemní vody v úrovni 10 m pod terénem. U depozitáře knih podzemní voda jednoznačně vymezuje maximální hloubku založení. Centrem dění je hala knihovny. Převýšenému prostoru s vloženou galerií dominuje světlík. Dřevěné police důsledně obíhají obvod prostoru v obou patrech a zcela jej vyplňují knihami. Ve volném výběru je celkem 1510 mb polic x 44 = 66 440 knih. Vložené patro s dalšími studijními místy je přístupné vnitřním schodištěm nebo výtahem. Interiér včetně nábytku je kompletně pojednán v dubové dýze. Střecha knihovny s lavicí podél fasád a venkovním nábytkem je přístupná všem uživatelům výtahem nebo ze společenských prostor u sálu ve 2.NP.

Funkcionalistický dům ve dvoře bude zachován, rekonstruován a začleněn do provozu knihovny jako věž se studovnami a oborovými knihovnami. K věži je přistavěn štíhlý objekt s výtahem a šachtou pro vedení technologií, který propojuje všechna patra knihovny a nově zpřístupňuje střechu věže. Přístavba shora obepíná věž a rámuje terasu velkým oknem s výhledem na střešní krajinu města.

New library with depository, inbuilt in the courtyard of historical building in the center of Prague, minimizes the negative impact on protected tenement houses. The idea is to integrate new construction into the old one and to create the organic multipurpose town premises with library, study and reading rooms, with cafeteria, terrace and lecture-halls. The access is barrier-free, the central hall has a skylight illumination and the book depository, located underground, has an automated storage and retrieval system (ASRS) with the capacity 500 000 volumes. The cost for the ASRS is compensated by the compact volume of the underground structure in a difficult conditions. Capacity allows Faculty to grow without any future deposit additions. Inserted library doesn't shade any surrounding buildings and integrates existing functionalist structure as a tower with study rooms. Concept respects bold geometry of the site derived from the old land register maps. Competition confirms the importance of the Charles University as a key element in the city center.