opakovatelný dům

the clone house

2009
Marek Blank, Martin Prokš
soutěžní projekt

2009
Marek Blank, Martin Prokš
completed

Příměstský / vesnický rodinný dům vhodný k opakovatelné zástavbě. Vycházíme z klasické figury, zdůrazněné sklonem střechy a použitím režného zdiva, současné estetiky, materiálů a technologií. Po funkční stránce považujeme za zásadní racionální návrh s ohledem na úsporu energií, úsporu půdorysné plochy a nákladů investora. Dům je navržen jako podsklepený, dvoupodlažní s podkrovím, zděný s provětrávanou mezerou a vnějším pláštěm z režného zdiva.

A town-border / rustic family house suitable for a clone building. We work with a classical shape, reinforced by the slant of the roof, the use facing bricks, current aesthetics, materials and technologies. As far as functionality is concerned, we hold for a rational design aimed at the efficiency in terms of energy, space, and the overall investor’s budget. The house is designed cellared, two-floor with an attic, bricked with a ventilation rip, and bare walling.